Regulamin

Regulamin strony internetowej www.kawazmleczkiem.pl

Postanowienia ogólne

Właścicielem niniejszej strony internetowej jest Spółka P.P.U.H. WOSEBA Sp. z o.o. w Odolanowie, ul. Krotoszyńska nr 150, 63-430 Odolanów, KRS 0000013901 (zwana dalej Spółką, Spółką WOSEBA lub administratorem).
Prowadzącym portal jest Spółka betterandmore sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Gronowa nr 22/1210, 61-655 Poznań, KRS 0000634226.

Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Inne strony internetowe Spółki mogą podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Spółki WOSEBA lub podmiotów z nią powiązanych, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki WOSEBA użytkownik strony nie może:
1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

Treść strony

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają charakter realizacji internetowej strategii promocyjnej marki WOSEBA będącej własnością Spółki, a także ogólnej informacji o Spółce i jej produktach oraz możliwościach ich wykorzystania i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Jeżeli jednak dojdzie do nawiązania jakichkolwiek stosunków prawnych między użytkownikiem a Spółką, to do warunków zawierania oraz rozwiązywania tych stosunków prawnych (a w szczególności umów), stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2018.1025) oraz innych ustaw.
Treści zawarte na niniejszej stronie Spółka zgromadziła z najwyższą możliwą starannością.
Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o Spółce i jej produktach, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami Spółki.

Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie

Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Spółka ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

Udostępnione informacje

Udostępnienie informacji lub materiałów Spółce jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez nią tych informacji lub materiałów wedle uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.
Spółka WOSEBA nie prowadzi stałej kontroli niniejszej witryny, w tym jej części, które zawierają treści zamieszczane przez innych użytkowników.
Osoby, które zauważą treści innych użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu Spółce WOSEBA. W uzasadnionych przypadkach, Spółka WOSEBA zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.

Ochrona danych osobowych

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), a także obowiązki wynikające z innych aktów prawnych, w tym w szczególności z ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000), niniejszym przekazuje się następujące informacje:

– administratorem danych osobowych jest P.P.U.H. WOSEBA Sp. z o.o. w Odolanowie, ul. Krotoszyńska nr 150, 63-430 Odolanów, KRS 0000013901,

– źródłami przetwarzanych danych są informacje i dokumenty pochodzące od użytkownika, jak i innych instytucji i podmiotów publicznych, wskazanych prawem,

– dane użytkownika będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez osobę trzecią, w tym przede wszystkim w celu realizacji internetowej strategii promocyjnej marki WOSEBA będącej własnością Spółki, a także ogólnej informacji o Spółce i jej produktach oraz możliwościach ich wykorzystania,

– dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla do celów, o których wyżej mowa,

– użytkownik ma prawo wglądu do tej dokumentacji; ma także prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli w jego ocenie przetwarzanie jest nieprawidłowe; w tym celu administrator prosi o kontakt poprzez email: [email protected],

– podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO,

Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób nieprawidłowy.

Postępowanie reklamacyjne

Spółka przewiduje możliwość złożenia reklamacji przez użytkownika na dane kontaktowe prowadzącego stronę internetową, to jest na dane kontaktowe betterandmore sp. z o.o. w Poznaniu podane niżej w Regulaminie, w szczególności w następującym przypadku:

– zostaną naruszone prawa użytkownika wynikająca z przepisów obowiązującego prawa lub z Regulaminu.

Użytkownik może złożyć reklamację do Spółki także w przypadku wystąpienia innych zdarzeń.

Reklamację należy przesłać do wiadomości na dane kontaktowe Spółki P.P.U.H. WOSEBA Sp. z o.o. w Odolanowie, co umożliwi Spółce sprawowanie kontroli nad prawidłowym i szybkim rozpatrzeniem reklamacji przez prowadzącego stronę internetową Spółkę betterandmore sp. z o.o. w Poznaniu

Wymagania techniczne

W celu korzystania ze strony internetowej sprzęt, którym posługuje się użytkownik musi spełnić następujące wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym:

System operacyjny:
– Windows 7 (64-bit) lub nowszy
– Mac OSX 10.8 lub nowszy

Przeglądarki:
– Chrome 66 (64-bit) lub nowsza
– Firefox 59 (64-bit) lub nowsza
– Opera 52 lub nowsza
– Safari 6.2 lub nowsza

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie ze Strony Internetowej, to przeglądarka internetowa obsługująca HTML4 i 5 oraz JavaScript. Jednakże poprawność wyświetlania się treści oraz funkcjonalności dostępnych w ramach Strony Internetowej może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji urządzenia (komputera, tabletu, smartphon’a) użytkownika.

Pozostałe postanowienia

Spółka WOSEBA zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. O zamiarze wprowadzenia zmian Spółka WOSEBA poinformuje na swojej stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją
odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.

Kontakt do Spółki

P.P.U.H. WOSEBA Sp. z o.o. w Odolanowie
ul. Krotoszyńska nr 150
63-430 Odolanów
KRS 0000013901
NIP 6220006580
Adres elektroniczny: [email protected]

Kontakt do prowadzącego stronę internetową:

betterandmore sp. z o.o. w Poznaniu
ul. Gronowa nr 22/1 210
61-655 Poznań
KRS 0000634226
Adres elektroniczny: [email protected]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.